Regulamin konkursu na Dzień Chłopaka

REGULAMIN KONKURSU NA DZIEŃ CHŁOPAKA

 1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) konkursu na Dzień Chłopaka (dalej: „Konkurs”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie.

1.2. Organizatorem Konkursu jest Ekopolka Xenia - Iulia Kopczyński Natalia Sęczkowska spółka cywilna z siedzibą w Mącznikach 5F, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP 7861729025, REGON 524243263 (dalej: „Organizator”).

1.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na stronie ekopolka.pl.

1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed wzięciem udziału w Konkursie.

1.5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6. Uczestnicy biorą udział w Konkursie poprzez dodanie odpowiedzi pod postem konkursowym opublikowanym na profilu Ekopolki na Instagramie: https://www.instagram.com/ekopolka.

1.7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

1.8. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 zm.).

1.9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, Instagram ani serwisy z nimi związane. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook czy Instagram. W związku z powyższym Facebook ani Instagram nie odpowiadają wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od dnia 23.09.2023 r., od momentu opublikowania informacji o nim w poście konkursowym na stronie https://www.instagram.com/ekopolka, do 26.09.2023 r. do godziny 23:59:59.

 1. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone w Regulaminie.

 1. ZASADY KONKURSU

4.1. Zadanie konkursowe polega na wybraniu jednego z dwóch zestawów kosmetyków naturalnych przedstawionych w poście konkursowym oraz odpowiedzi na pytanie: „Bez jakiego produktu nie wyobrażasz sobie codziennej męskiej pielęgnacji?” w komentarzu pod tym postem (dalej: „Zgłoszenie”).

4.2. Wysyłając Zgłoszenie, osoba wskazana w pkt 3.1 staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).

4.3. Przystąpienie do udziału w Konkursie, tj. wysłanie Zgłoszenia, stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

4.4. Organizator najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zakończenia Konkursu wyłoni 1 osobę, która spełniła wszystkie wymagania przewidziane w Regulaminie oraz w prawidłowy sposób dokonała Zgłoszenia i udzieliła najlepszej w ocenie Organizatora odpowiedzi na pytanie konkursowe.

4.5. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę w postaci wybranego przez siebie zestawu kosmetyków naturalnych zaprezentowanego w poście konkursowym.

4.6. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma w formie oznaczenia w komentarzu pod postem konkursowym oraz na stories na Instagramie Ekopolki.

4.7. Zwycięzca zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej do profilu https://www.instagram.com/ekopolka w terminie do 7 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o zwycięstwie w Konkursie, celem przesłania danych: swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres do doręczenia Nagrody. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora do wysyłki Nagrody.

4.8. Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie.

4.9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia przesłane w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator.

5.2. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.

5.3. Administrator może udostępniać dane osobowe również innym podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

 1. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

6.1. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnie, na okres 5 lat oraz bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, licencji niewyłącznej na korzystanie z udzielonych odpowiedzi konkursowych, o których mowa w pkt 4.1 Regulaminu (dalej: „Zgłoszenie”). Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania ze Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach, w szczególności na publikację przesłanych Zgłoszeń nadesłanych w związku z Konkursem, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych, a Uczestnik zgadza się na publikację, jak również na dokonanie zmian, modyfikacji, w tym skrótów, i korzystanie z tak zmienionych Zgłoszeń w zakresie wskazanym powyżej.

6.3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanego Zgłoszenia.

6.4. Uczestnik udziela również zgody na rozpowszechnianie, na zasadach określonych w pkt 6.1–6.3 powyżej, jego wizerunku utrwalonego w Zgłoszeniu nagrodzonym w Konkursie, o ile ma zastosowanie.

 1. NAGRODY

7.1. Laureat Konkursu otrzyma jeden z dwóch zestawów kosmetyków naturalnych:

 • zestaw 1: Hagi – Mydło do brody i wąsów Whisky Barber + Hagi – Olejek do brody i wąsów Whisky Barber
 • zestaw 2: Miodowa Mydlarnia– Szampon w kostce MIODOWO-WĘGLOWY + Hagi – Odświeżający żel do mycia twarzy dla mężczyzn Ahoj Kapitanie

(dalej: „Nagroda”).

7.2. Nagrodzonemu laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym jej wymiany, na ekwiwalent pieniężny.

 1. WYDAWANIE NAGRÓD

8.1. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy InPost (do wyboru Paczkomat InPost lub Kurier InPost) na adres podany Organizatorowi przez Uczestnika w terminie do 7 dni od daty otrzymania danych od Uczestnika niezbędnych do wysłania Nagrody.

8.2. W przypadku niepodania danych niezbędnych do wydania Nagrody, odmowy przyjęcia lub nieodebrania Nagrody przez laureata Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

8.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail Organizatora: biuro@ekopolka.pl.

8.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

 1. INNE POSTANOWIENIA

9.1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać, wysyłając e-mail na adres: biuro@ekopolka.pl.

9.2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Ekopolka Xenia - Iulia Kopczyński Natalia Sęczkowska spółka cywilna z siedzibą w Mącznikach 5F, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP 7861729025, REGON 524243263. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celach organizacji Konkursu i wydania nagród na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Dane są zbierane na stronie na Instagramie: https://www.instagram.com/ekopolka, prowadzonej pod marką Ekopolka.

Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Oświadczenie o wyrażeniu sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych należy kierować na adres e-mail: biuro@ekopolka.pl.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl